Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Wiara umacnia się, gdy jest ożywiana i przeżywana...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2024

„Przyjmijcie światło Chrystusa… Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie” (zob. „Obrzędy chrztu dzieci”). Słowa te, wypowiadane przy wręczeniu odpalonej od Paschału chrzcielnej świecy, przypominają o ważnej sprawie dotyczącej życia chrześcijańskiego, mianowicie że otrzymaną na chrzcie łaskę wiary trzeba nieustannie podtrzymywać i rozwijać. Już Święty Paweł przypomina, że wiarę, która rodzi się z tego, co się słyszy, i jest zaszczepiona w naszych sercach, trzeba wciąż ożywiać (por. Rz 10,17). Wiara, choć jest sprawą indywidulną, przeżywana jest we wspólnocie. Zatem duszpasterskie hasło bieżącego roku: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” i treść, którą ono za sobą niesie, mogą stać się pomocne w pogłębianiu wiary i więzi z Panem Jezusem. Z pomocą w zaznajamianiu się z ową treścią przychodzą także zamieszczone w bieżącym numerze „Mszy Świętej” artykuły odnoszące się bezpośrednio do tego hasła, jak i traktujące o liturgii jako takiej.
Ks. Janusz Królikowski, przybliżając uczestnictwo chrześcijan w życiu Kościoła, charakteryzuje je przez liturgię. Ta charakterystyka wpisuje się w podjęty przed trzema laty cykl zagadnień, który został nazwany fundamenta liturgiae. Ów cykl, wciąż kontynuowany, może stać się pomocą w omawianiu zagadnień dotyczących duszpasterskiego hasła. Tak można odczytać przemyślenia ks. Tomasza Bacia o soborowej odnowie modlitwy Kościoła: jako dopełnienie partycypacji każdego ochrzczonego w życiu i wspólnocie Kościoła. Podobnie refleksje ks. Macieja Zachary MIC przypominające nauczanie Kościoła dotyczące cennego współistnienia liturgii i pobożności ludowej, ponieważ są wyrazem uczestnictwa wiernych we wspólnocie, do której zostali włączeni przez sakrament chrztu.
Pomocą dla ożywienia wiary jest zaangażowanie się w różne stowarzyszenia kościelne; ich ogólną charakterystykę, potrzebę istnienia i wkład w rozwój duchowy wiernych przedstawia ks. Krystian Sammler. Natomiast ks. Dawid Stelmach podaje kilka dosyć prostych, praktycznych sposobów włączania się w życie wspólnoty kościelnej i umacniania swojej wiary.
Pragnę jeszcze polecić nowy cykl, który w pewnym sensie (przez osobę Autora – ks. Pawła Bortkiewicza SChr i bohatera – Świętego Jana Pawła II) podejmuje wątki już wcześniejsze, a odnoszące się do polskich ojców Soboru Watykańskiego II. Ma on bowiem przypomnieć historyczne i ponadczasowe przesłanie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny z racji na przypadającą w 2024 roku 45. rocznicę tego wydarzenia. Skoro Święty Bernard z Clairvaux powiadał, że o Maryi nigdy dosyć, to nie będzie wielką przesadą, że zdanie to odniesiemy również do Największego z rodu Polaków. Stałe cykle biblijne, liturgiczne, prawne i formacyjne uzupełniają bieżący numer naszego periodyku.
Niech wciąż pogłębiana wiara i pobożność przez czytanie i rozważanie tego, co zawarte na szpaltach „Mszy Świętej”, oraz przez uczestnictwo we wspólnocie Kościoła pozwala na coraz odważniejsze odwracanie się od zła i mocniejsze upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. Tego właśnie pragnę życzyć sobie i wszystkim sięgającym po nasz kwartalnik.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru